Allmänna avtalsvillkor antagna av DUVI GROUP AB den 16-04-2018

Dessa Allmänna avtalsvillkor (“AA”) är tillämpliga envar användare, som i egenskap av konsument (“Du”) gör en beställning eller registrerar dig på Mattor.se (“Webbsajten”). Avtalsparter är å ena sidan DUVI GROUP AB Org. nr. 556850-8997, och å andra sidan du, Konsumenten.

Innehåll på Webbsajten
DUVI GROUP ABs rättigheter

Allt innehåll på Webbsajten och Tjänsten inkluderande, men inte begränsat till, text, bilder, grafik, logotyper, information om varor, omdömen, bakomliggande databaser, ljudinspelningar och varumärken ägs av eller är licensierat till DUVI GROUP AB och utgör immaterialrättsligt och marknadsrättsligt skyddad egendom. Det är förbjudet att, utan DUVI GROUP AB samtycke kopiera eller tillgängliggöra hela eller delar av innehållet på Webbsajten. Webbsajten får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med DUVI GROUP AB direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Webbsajten användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer.

Ansvarsbegränsning

DUVI GROUP AB kan inte garantera att innehållet på Webbsajten vid varje tidpunkt är fullständigt och korrekt. Felaktig information kan ha sitt upphov i många olika orsaker, hänförliga både till DUVI GROUP AB och våra leverantörer, eller omständigheter helt utom vår kontroll. Vi reserverar oss för alla sådana felaktigheter, inkluderande, men inte begränsat till, slutförsäljning, bild- och skrivfel i t.ex. produktbeskrivning, specifikationer eller priser, lagerinformation, samt prisjusteringar hänförliga till exempelvis leverantörer eller valutaförändringar. DUVI GROUP AB har alltid rätt att korrigera sådana fel, liksom att när som helst ändra eller uppdatera allt innehåll på Webbsajten. Du är inte bunden vid en beställning som gjorts baserat på information som korrigeras efter beställningen men innan leverans. Självfallet underrättar vi dig direkt om något sådant inträffar. Bilder på Webbsajten utgör illustrationer och vi kan inte garantera att dessa i samtliga fall korrekt återger en varas utseende.

Länkar

Webbsajten kan innehålla länkar till andra sajter på Internet, som ligger utanför DUVI GROUP ABs kontroll. Omvänt kan det hända att webbplatser utanför DUVI GROUP ABs kontroll länkar till Webbsajten. Även om DUVI GROUP AB kontinuerligt arbetar med för att tillse att Webbsajten enbart länkar till webbplatser som upprätthåller minst samma standard beträffande t.ex. skydd för användares personuppgifter, så ikläder vi oss inget ansvarar för hanteringen av personuppgifter som du lämnar på andra webbplatser. Du bör vara noggrann med att alltid sätta dig in i vad som gäller ifråga om användarvillkor, integritetsskydd m.m. på alla hemsidor du besöker och använder.

Avtal och beställning

Din accept av de Allmänna avtalsvillkoren m.m.
För att kunna göra ett köp via Webbsajten måste Du acceptera dessa Allmänna avtalsvillkor och de andra dokument som de hänvisar till, inkluderande vår Integritetspolicy. Genom att acceptera de Allmänna avtalsvillkoren bekräftar du att du tagit del av dem — vare sig du faktiskt läser dem eller inte — och förbinder dig att följa villkoren i sin helhet. Notera att detta inkluderar bekräftelse av att du tagit del av vår information om hur vi hanterar och använder dina personuppgifter, samt nödvändigt samtycke till viss personuppgiftsbehandling.

Beställning och bekräftelse

Du är i princip juridiskt bunden av varje beställning du gör på Webbsajten, men avtal om köp ingås inte förrän vi accepterat din beställning och sänt en orderbekräftelse till dig. Spara orderbekräftelsen, den innehåller information som är bra att ha om du skulle behöva kontakta oss och tjänar dessutom som garantibevis.  Den rätt du har i vissa fall att ångra en beställning eller frånträda ett köp framgår av avsnittet om Ångerrätt nedan.

Förbehåll

DUVI GROUP AB förbehåller sig rätten att inte träffa avtal med dig på vilka grunder som helst. Exempel på skäl till att DUVI GROUP AB väljer att inte ingå avtal med dig kan vara information som framkommit i samband med kreditprövning, att det vid senare tidpunkt framkommer att du lämnat oriktiga uppgifter, att du låtit annan använda dina inloggningsuppgifter, att du återkallar samtycke till behandling av dina personuppgifter, eller att ett avtal skulle riskera att leda till negativ publicitet för DUVI GROUP AB.

Priser och betalning
Priser

Vid beställning via Webbsajten gäller det pris som anges på Webbsajten. Priser anges i svenska kronor inkluderar mervärdesskatt. Avgifter för betalning och frakt ingår inte i priset och specificeras separat.

Betalning

Du kan bara betala på de sätt som anges på Webbsajten vid varje given tidpunkt. Här kan du läsa mer om vilka betalmetoder vi tillämpar. DUVI GROUP AB har rätt att ta betalt redan i samband med att du gör beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänns av DUVI GROUP AB. Vid begäran om fakturabetalning eller delbetaling kan DUVI GROUP AB eller någon av våra samarbetspartners komma att inhämta kreditupplysning. Du kommer i sådant fall erhålla information om detta.

Det kan hända att vi vid något tillfälle av en eller annan anledning inte kan erbjuda ett visst betalningsalternativ, t.ex. på grund av tekniska problem eller våra bakomliggande avtal med de samarbetspartners som tillhandahåller betalningslösningarna.  Vi garanterar inte att det alltid är möjligt att använda just det betalsätt som du önskar.

Kampanjer, erbjudanden och presentkort
Avvikande villkor i samband med kampanjer och erbjudanden

Det förekommer att DUVI GROUP AB i samband med olika kampanjer, under begränsad tid och särskilda omständigheter, erbjuder villkor som är förmånligare än vad som anges i dessa Allmänna avtalsvillkor. Sådana temporärt avvikande villkor gäller aldrig annat än de varor en kampanj omfattar och aldrig längre än den tid en kampanj är aktiv.

DUVI GROUP AB har alltid rätt avbryta en kampanj även innan den ursprungligt uppgivna kampanjtiden. Orsaker till återkallande av en kampanj kan vara slutförsäljning eller att kampanjvillkoren missbrukas. Så snart en kampanj upphört gäller dessa Allmänna avtalsvillkor fullt ut utan ändringar.

Presentkort

Presentkort som ställs ut av DUVI GROUP AB är giltiga i två (2) år från dess utfärdande och kan endast användas på Webbsajten. Efter giltighetstiden kan ett presentkort inte längre användas som betalmedel. Inte heller kan ett presentkort förlängas, återaktiveras inga kvarvarande värden återbetalas. Presentkort är en värdehandling som ska förvaras på ett betryggande sätt. DUVI GROUP AB återlöser inte presentkort. Vi ersätter inte heller förlorade presentkort, vare sig det frånhänts dig genom brott eller tappats bort.

Leverans och transporter

Alla leveranstider som anges på Webbsajten är ungefärliga. Varor som finns i lager levereras oftast inom det antal arbetsdagar som anges på Webbsajten. Beställer du varor som vid beställningstidpunkten inte finns i lager kan DUVI GROUP AB inte göra några utfästelser om viss leveranstid. Mer information om leveranser finner du här.

När du gör en beställning får du uppgift om den förväntade leveranstiden i orderbekräftelsen, i kassan och ibland redan på den aktuella varusidan på Webbsajten.

Observera att det ankommer på dig att lösa ut alla leveranser som sker till ett utlämningsställe. Detta måste ske inom den tid som anges på aviseringen till dig från transportören. I allmänhet måste giltig identifikationshandling företes när paket hämtas ut, ordernummer och avinummer är annan information som fordras.  Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har DUVI GROUP AB rätt att debitera dig en avgift.

Ångerrätt

I egenskap av konsument har du s.k. ångerrätt vid köp av varor på Webbsajten. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela DUVI GROUP AB inom trettio (30) dagar från det att du, eller ombud för dig, tagit emot varan (”ångerfristen”). Ångerrätten gäller inte för alla köp. Om du beställer en vara för vilken ångerrätt inte gäller, får du information om detta. Ångerrätten gäller inte om du brutit förseglingen på en vara som levereras förseglad. Meddelande till DUVI GROUP AB om att du önskar utnyttja din ångerrätt ska vara klart och entydigt och lämnas enligt anvisningarna här. Du måste ange ditt namn, din adress och övrig information som är nödvändig för att identifiera köpet, t.ex. ordernummer, fakturanummer och varubenämning. Du har, alternativt, möjlighet att använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt, den finner du via Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

Vid utövande av ångerrätt bekostar du returfrakten. Du ansvarar också för varans skick från det att du har mottagit den till dess att den levererats till oss, dvs. även under returfrakten. Varan ska returneras inom fjorton (14) dagar räknat från det datum ditt meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Eftersom du ansvarar för varans skick i samband med retur rekommenderar vi att varor returneras väl emballerade, i fint skick och i originalkartong. Du finner våra riktlinjer för returer här. Vid utövande av ångerrätt betalar DUVI GROUP AB tillbaka det belopp som du betalat för varan, inklusive leveranskostnader avseende leverans till dig. Undantag gäller för extraordinära leveranskostnader till följd av att du valt annat leveranssätt än standardleverans. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. Observera att DUVI GROUP AB har rätt att, och regelmässigt utnyttjar sin rätt att, göra avdrag på belopp som återbetalas som motsvarande eventuell värdeminskning hänförlig till att du använt eller hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådan nödvändig hantering innebär ytterst sällan att varan märkbart förändras från nyskick.

Återbetalning i samband med utövande av ångerrätt sker skyndsamt, och aldrig senare än fjorton (14) dagar från det datum DUVI GROUP AB mottog meddelande om åberopande av ångerrätt. Utan hinder av det föregående gäller att vi alltid har rätt att avvakta med återbetalningen till dess vi har tagit emot varan från dig eller du kan styrka att varan har lämnats in för returleverans, t.ex. med inlämningsavi. Återbetalning sker om inte annat överenskoms, eller annat hinder föreligger, via det betalningsalternativ som du angivit vid beställning.

Garanti och reklamation

Vissa varor på Webbsajten omfattas av garanti. Information om garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbsajten, eller i dessa Allmänna avtalsvillkor. Observera att garanti endast avser ursprungliga fabrikationsfel och inte fel som uppstår på grund av ditt sätt att handha varan. Garanti gäller aldrig om du företagit en egen egen förändring av varans funktion eller utseende, såsom modifiering, ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Du har alltid rätt att reklamera varor som är behäftade med fel enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du menar att en vara du beställt är felaktig ska du kontakta DUVI GROUP AB så snart som möjligt efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre (3) års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsajten.

DUVI GROUP AB har rätt att neka en reklamation att varan enligt gällande konsumentskyddslagstiftning inte är att betrakta som behäftad med fel. DUVI GROUP AB efterlever, närhelst inte särskilda skäl föranleder andra bedömningar, uttalanden från Allmänna Reklamationsnämnden.

Vid retur av en vara i samband med godkänd reklamation står DUVI GROUP AB står för returfrakten. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts erhåller du ersättning från DUVI GROUP AB i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi försöker alltid genomföra betalning inom fjorton (14) dagar från reklamation, men det kan ibland ta längre tid beroende på vilken typ av vara det gäller.

Force Majeure

DUVI GROUP AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter utanför vår kontroll, såsom exempelvis arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska avbrott, fel i elnätet, teledataförbindelse eller dataförbindelse, eller annan kommunikation samt fel, eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådan omständighet som anges ovan. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra rättsliga påföljder. Om omständighet av den art som nämns ovan tillstöter, informerar DUVI GROUP AB dig – om möjligt – dels när situationen uppkommer, dels när den upphör. Har sådan omständighet fortlöpt längre än två månader har vardera part rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Övriga avtalsvillkor
Ändringar och tillägg

DUVI GROUP AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna avtalsvillkor. Ändringar publiceras utan dröjsmål på Webbsajten. Ändringar och tillägg utgör avtalsinnehåll avseende alla dina köp från det att du aktivt har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp eller nytt besök på Webbsajten, dock senast trettio (30) dagar efter att DUVI GROUP AB har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar att du besöker Webbsajten regelbundet och håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa Allmänna avtalsvillkor.

Ogiltighet

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd med jurisidiktion över DUVI GROUP AB och dess avtal, skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna avtalsvillkor är helt eller delvis ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser lika fullt vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter och tolkas på sådant sätt att syftet med villkoren som helhet uppnås. Bestämmelse ogiltigförklarats eller beträffande vilken verkställighet nekats kan komma att ersättas eller modifieras.

Tillämplig lag och tvistelösning

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med DUVI GROUP ABs kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer DUVI GROUP AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan om inte synnerliga skäl föranleder en annan bedömning.

Svensk rätt ska vara vägledande vid tolkningen av dessa Allmänna avtalsvillkor och om inte tvingande bestämmelser föranleder annat tillämpas i händelse av tvist. Tvist rörande relationen mellan dig och DUVI GROUP AB, köp på Webbsajten, tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna avtalsvillkor prövas av allmän domstol.

Publicerat den 27-09-2018